Статут школе

            На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система об­ра­зовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13 – даље: Закон), Школски одбор Основне школе “Краљ Александар I“ из Горњег Милановца, на седници одржаној  дана 20.12.2013.године, донео је

С  Т  А  Т  У  Т

Основне школе “Краљ Александар I“

 

I   ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим статутом ближе се уређују организација и остваривање де­лат­но­сти, начин рада, управљање и руковођење у Основној школи “Краљ Александар I“ (у даљем тексту: школа), по­сту­па­ње органа школе ради обезбеђивања остваривања права детета и уче­ни­ка, заштите и безбедности деце, ученика и запослених и мере за спре­ча­вање повреда забрана утврђених Законом, начин објављивања општих ака­та и обавештавања свих заинтересованих страна о одлукама органа шко­ле и друга питања, у складу са Законом.

Члан 2.

Школа је јавна установа која обавља образовно-васпитну делат­ност којом се оства­рују права грађана у складу са Уставом Републике Ср­би­је, Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о ос­новном образовању и васпитању и овим статутом.

Школу може да оснује Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, национални савет националне мањине и друго правно или физичко лице.

Школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе може да буде наставна база високошколске установе – вежбаоница, у складу са законом.

Члан 3.

Школа је носилац права, обавеза и одговорности у остваривању де­лат­ности образовања и васпитања у складу са законом.

 

Члан 4.

Школа остварује образовно-васпитну делатност реализацијом одго­ва­рајућег школског, односно настав­ног плана и програма за основно об­ра­зовање и васпитање, у трајању прописаном законом.

 

Остатак статута можете преузети са овог линка: Статут ОШ „Краљ Александар I“