Библиотека

Програм рада библиотекара

 

 Васпитно-образовна делатност

 • упознавање ученика са радом библиотеке
 • упознавање ученика са постојећом библиотечком грађом
 • развијање читалачких способности ученика, стварање навика да сами траже потребну литературу и пружање помоћи при избору литературе
 • развијање навика код ученика да пажљиво рукују библиотечком грађом
 • одабирање и припремање литературе за додатни и допунски рад
 • промоција читања и развијање читалачких способности ученика
 • држање часова према плану и програму учитеља и наставника
 • обележавање значајних датума
 • организација програма и реализација пројеката у виду радионица, изложби и других активности

Сарадња са наставницима

 • учествовање у припремању годишњег и развојног плана школе
 • сарадња при набавци литературе
 • набавка и коришћење књижно-библиотечке грађе за наставнике, стручне сараднике и ученике
 • одабирање и припремање литературе и друге библиотечке грађе потребне за припрему наставника за час
 • сарадња са стручним већима, педагошко-психолошком службом и директором школе у вези са набавком стручне, методичко-педагошке и друге литературе
 • сарадња са стручним већима наставника изборних предмета и страних језика
 • рад у школским тимовима
 • присуство седницама стручних већа у школи и седницама наставничког већа
 • сарадња са родитељима.

Библиотечко-информацијска делатност

 • израда годишњег плана и програма рада библиотекара
 • упис првакау библиотеку за школску 2017/2018.годину
 • уређење простора библиотеке у матичној, као и у Брусничкој школи
 • издавање и примање књижног фонда уз вођење одговарајуће документације
 • попис библиотеке
 • сређивање књижног фонда
 • систематско информисање наставника и ученика о приновљеним књигама
 • праћење и евиденција коришћења библиотеке
 • израда статистике коришћења фонда (месечна и годишња)
 • вођење библиотечког пословања
 • учешће у раду стручних органа
 • сарадња са матичном библиотеком
 • сарадња са локалним институцијама
 • израда извештаја о раду школске библиотеке и библиотекара, анализа и (само)вредновање рада.

Стручно усавршавање и остали послови

 • рад у општинском већу школских библиотекара и у Друштву школских библиотекара Србије
 • праћење педагошке литературе, периодике, стручних рецензија и приказа;
 • праћење стручне литературе и периодике из области библиотекарства;
 • учествовање у семинарима и стручним саветовањима за школске библиотекаре
 • сарадња са Министарством просвете и науке